Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Douglashout Nederland. akkoord gaat. Douglashout Nederland behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Douglashout Nederland De onderneming met de handelsnaam ” Douglashout Nederland”, gevestigd te Haarsteeg.
 • De website: De website douglashoutnederland.nl/ van Douglashout Nederland. en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Douglashout Nederlanden de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Douglashout Nederland
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 1A – Identiteit

Douglashout Nederland.

Heusdenseweg 5 5254 VV Haarsteeg

Postadres: Heusdenseweg 5

5254 VV Haarsteeg

Magazijn: Emmikhovensestraat 8, 5145PB Waalwijk
5154 PE Elshout

Telefoonnummer: 06-11923603

E-mailadres: info@douglashoutnederland.nl

KvK-nummer: K.v.K. Den Bosch 64852393

Btw-identificatienummer: NL 856156942B.01

Rekeningnummer: NL69RABO0326985522

 Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Douglashout Nederland en op elke totstandgekomen overeenkomst en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Douglashout Nederland en de klant.

Artikel 3 – Aanbiedingen offertes en bestellingen

 1. De aanbiedingen/acties die op de website Douglashout Nederland zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de tijd dat deze op de website vermeld staan.
 2. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard, hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een artikel kan op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Douglashout Nederland is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 4. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan langer zijn.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.
 6. Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Douglashout Nederland de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door Douglashout Nederland een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Douglashout Nederland de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden, komt de overeenkomst tot stand na ontvangst door Douglashout Nederland van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte.
 4. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

Artikel 5 – Levering

 1. Voor leveringen in Nederland brengt Douglashout Nederland bezorgkosten in rekening. Deze zullen afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling worden vastgesteld.
 2. Douglashout Nederland zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Douglashout Nederland is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Douglashout Nederland kenbaar heeft gemaakt. Douglashout Nederland bepaalt de wijze van verzending.
 4. Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Douglashout Nederland geen enkele verantwoording.
 5. Levering op de Waddeneilanden en België is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
 6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten niet gelost! Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.

Artikel 6 – Garantie

 1. douglashout is een natuurproduct. Het voorkomen van kwasten, warrig draadverloop en noesten is daardoor mogelijk. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. douglashout valt in duurzaamheidsklasse III. Dit betekent dat een levensduur van 10- 15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie gegeven worden. Balken en planken zijn standaard ruw/fijn, bezaagd tenzij anders vermeld. Balken en planken kunnen voorzien zijn van gekleurde koppen.
 2. Op de door Douglashout Nederland geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
 3. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Douglashout Nederland overeengekomen garantietermijn.
 4. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Douglashout Nederland en/of de fabrikant van het product gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 5. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 6. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Douglashout Nederland de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 7 – Reclames

 1. De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde stuk tal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bestellen via douglashoutnederland.nl/ Indien u via de site www.douglashoutnederland.nl/ bestelt dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDeal. Tijdens het bestelproces wordt u naar een externe website geleid van Mollie payment om de betaling via iDeal te verrichten. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond via www.douglashoutnederland.nl/ Nadat de bestelling en betaling is verricht zullen wij op korte termijn contact opnemen om een afspraak te maken voor het bezorgen van het bestelde materiaal.
 2. Bestellen direct bij Douglashout Nederland. Het is ook mogelijk om buiten de website www.douglashoutnederland.nl/ om te bestellen. U kunt uw bestelling per e-mail, telefoon of via het contactformulier doorgeven. Betaling dient in dat geval te geschieden á contant bij levering of door middel van overboeking voor of tijdens levering.
 3. Betalingsgegevens Onze betalingsgegevens zijn als volgt: Rekeningnummer : 326985522 Rabobank T.n.v. Douglashout Nederland IBAN-nr is: NL69RABO0326985522 BTW nr: NL 856156942B.01 BIC: RABONL2U

Artikel 9 – Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Douglashout Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Douglashout Nederland staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Douglashout Nederland en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Herroepingsrecht/Koop of afstand

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Douglashout Nederland bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan de ondernemer retourneren, conform de door Douglashout Nederland verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Douglashout Nederland. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het “modelformulier herroepingsrecht”. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Douglashout Nederland behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Douglashout Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Defecten dienen vooraf, schriftelijk via de mail of het contactformulier op de website, gemeld te worden alvorens tot retourzending kan worden overgegaan.
 7. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d. gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Douglashout Nederland.
 8. Producten die op verzoek van de klant op maat worden gemaakt vallen niet onder het herroeppingsrecht.
 1. Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan Douglashout Nederland terug te sturen. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door Douglashout Nederland wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Douglashout Nederland en tevens te omschrijven om welk product en/of producten het handelt.
 2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Douglashout Nederland behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 3. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!
 4. Voorts behoeft Douglashout Nederland. uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
 • het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
 • het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
 • het product en/of de producten ongebruikt zijn
 • het product en/of de producten schoon zijn
 • het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest

Kan ik mijn bestelde producten retourneren?
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@douglashoutnederland.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

De kosten voor retournering van producten zijn voor eigen rekening. Wel kunnen wij de retourzending eventueel voor u verzorgen tegen de op dat moment geldende tarieven van onze vervoerder. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Wat moet ik doen als een product beschadigd of defect is?
Zijn één of meerdere van de geleverde producten beschadigd of defect, neem dan direct contact met ons op. Wij zorgen dan voor een passende oplossing

Formulier voor herroeping

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Douglashout Nederland. geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Douglashout Nederland aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is Douglashout Nederland aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Disclaimer Ondanks al de zorg die we in onze site steken kunnen we niet altijd voorkomen dat type en rekenfouten op de site voor komen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@douglashoutnederland.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Douglashout Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Douglashout Nederland staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Douglashout Nederland en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor geschillen met de klant, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Douglashout Nederland aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de klant kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Disclaimer

Ondanks al de zorg die we in onze site steken kunnen we niet altijd voorkomen dat type en rekenfouten op de site voor komen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.